Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki informatyka i matematyka

Nabór na I rok studiów pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów
uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej
egzaminu maturalnego występujących na
świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej).

Informatyka

1. Chemia
2. Fizyka **
3. Informatyka
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka

Matematyka

* język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

 

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka

Przy naborze kandydatów na studia II stopnia na kierunekuwzględnia się założenia Procesu Bolońskiego dotyczące odrębności studiów na obu stopniach kształcenia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera uzyskanych na kierunku informatyka lub pokrewnym, w szczególności:

 • automatyka i robotyka
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • elektronika i telekomunikacja
 • geodezja i kartografia
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • mechatronika
 • nawigacja.

W przypadku ukończenia innego kierunku studiów, możliwość przystąpienia do rekrutacji należy uzgodnić z prodziekanem ds. studenckich.

 

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki matematyka

 

Przy naborze kandydatów na studia II stopnia na kierunek Matematyka uwzględnia się założenia Procesu Bolońskiego dotyczące odrębności studiów na obu stopniach kształcenia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich na kierunku matematyka lub pokrewnym, w szczególności:

 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia
 • elektronika i telekomunikacja
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • matematyka
 • mechatronika
 • nawigacja.

W przypadku ukończenia innego kierunku studiów, możliwość przystąpienia do rekrutacji należy uzgodnić z prodziekanem ds. studenckich.

O przyjęcie na zakres nauczanie matematyki i informatyki mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka i zrealizowały przedmioty przewidziane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela odpowiadające wymaganiom stawianym do nauczania przedmiotu matematyka w szkole podstawowej jako pierwszego przedmiotu.

 

Rejestracja kandydatów

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na stronie internetowej https://uwm.edu.pl/kandydaci